Home page > O nás

O nás

Historie

Počátky působení jednotky civilně-vojenské spolupráce CIMIC (CIvil-MIlitary Co-operation) spadají do roku 1998, kdy byl vytvořen první samostatný tým CIMIC pro oblast Prijedor a Sanski Most v misi SFOR. K vytvoření jednotky CIMIC se Česká republika zavázala v rámci výstavbových úkolů při vstupu do NATO, a tak už v roce 2001 bylo zřízeno Středisko CIMIC v posádce Tábor.

 

V červenci roku 2003 byl jednotka redislokována do Olomouce a následně do Lipníku nad Bečvou, pod názvem 106. středisko CIMIC. Po roce působení v místě byl k útvaru během restrukturalizace přidružen prvek a schopnost PSYOPS (PSYchological OPerationS) a vzniká tak 103. středisko CIMIC/PSYOPS. Podřízeno bylo pod Velitelství Společných sil, díky čemuž mohlo být nasazeno jak pro podporu pozemních operací, tak i vzdušných.

 

V roce 2013 byl útvar v rámci dislokačních a strukturálních změn přestěhován do Žižkových kasáren v Olomouci, kde při té příležitosti došlo i ke změně názvu na 103. centrum CIMIC/PSYOPS.

Současnost

103. centrum CIMIC/PSYOPS je v současné době začleněno do organizační struktury Velitelství Pozemních sil a je umístěno spolu s dalšími útvary v posádce Olomouc. Jednotky centra – střediska CIMIC a PSYOPS, jsou určeny k plnění úkolů civilně-vojenské spolupráce a psychologických operací v úkolových uskupeních AČR podle aliančních standardů v zahraničních operacích aliance.

 

V asistenčních operacích na území naší republiky centrum CIMIC/PSYOPS může podporovat Policii ČR a integrovaný záchranný systém (IZS) při zabezpečování komunikace a koordinace s civilním obyvatelstvem.

 

Specialisté CIMIC a PSYOPS úspěšně plnili úkoly v zahraničních operacích v Iráku, Bosně, Kosovu a Afghánistánu v provincii Fayzabád a Lógar. Od roku 2013 jsou příslušníci centra nasazeni v afghánské provincii Kábul a Parwan.

 

Činnost příslušníků 103. centra CIMIC/PSYOPS pracujících na území České republiky i v zahraničních operacích je úzce spojena s humanitárními organizacemi. Jedná se zejména o organizace ADRA, ČRDM (Česká rada dětí a mládeže), Řád Sv. Lazara, Olivova nadace aj.

 

Nejdéle 103. centrum spolupracuje s dětským hnutím Stonožka. Díky spolupráci s jeho ředitelkou, paní Bělou Gran Jensen, se podařilo předat humanitární dary školám, nemocnicím, starostům obcí a v neposlední řadě jednotlivým lidem na území řady válkou zničených zemí, v posledních letech především v Afghánistánu.

 

Příslušníci 103. centra CIMIC/PSYOPS pravidelně přednáší na školách, dětských dnech a dalších mnoha akcích na veřejnosti o svém působení v zahraničních operacích.

 

CIMIC

Prostor vojenských operací se v současnosti skládá z části vojenské a části civilní. Činnost civilních subjektů (představitelé státní správy a samosprávy, zástupci mezinárodních a nevládních organizací a místní obyvatelstvo) může pozitivně i negativně ovlivnit plnění úkolů vojenské jednotky působící v přiděleném prostoru.

 

Na druhé straně neadekvátní přístup a postoj vojenských jednotek, zejména snaha nespolupracovat s civilními subjekty nebo nerespektovat místní kulturní zvyklosti, mohou být negativně prezentovány ve sdělovacích prostředcích, čímž může dojít k ohrožení legitimity vyslaných vojenských sil.

 

Civilně-vojenská spolupráce (CIMIC) je definována jako „koordinace činností a spolupráce mezi velitelem vojenské jednotky a představiteli civilního subjektu k zajištění splnění úkolů velitele“. Příslušníci jednotky CIMIC navazují a dle možností udržují spolupráci a součinnost při plnění úkolů velitele s civilními subjekty, které jsou v prostoru působení vojenské jednotky.

 

Dále se snaží zapojit civilní subjekty do procesu plánování a řízení vojenských operací, nepřetržitě vyhodnocují situaci v civilním prostředí, identifikují potřeby civilních subjektů a navrhují způsoby jejich řešení.

 

Skupina CIMIC realizovala v zahraniční operaci ISAF, v PRT Lógar (Provinční rekonstrukční tým Logár), řadu drobných projektů na podporu mise velitele. Jednalo se např. o opravy škol, studen, o podporu bezpečnostních složek, pomoc při vzdělávání afghánských žen, kterým byly zprostředkovány kurzy čtení a psaní, krejčovský, zemědělský kurz nebo kurz kojení a výživy dítěte.

 

Jedna z podstatných otázek je zdroj financí, materiálu a služeb pro realizaci těchto projektů. Cílem CIMIC je co nejvíce projektů přenést na civilní organizace, a tím nevyčerpávat vlastní zdroje a šetřit svoje schopnosti. I proto CIMIC navazuje spolupráci s různými vládními a nevládními organizacemi.

 

Od roku 2012 disponují jednotky CIMIC také finančním fondem určeným na realizaci projektů rychlého dopadu z rozpočtu MO, pro všechny působící prvky v operaci ISAF na území Afghánistánu.

 

PSYOPS

Jedná se o psychologické působení a přesvědčování cílové skupiny protivníka s cílem dosáhnout takových emocí, postojů a chování, která odpovídají zájmům, potřebám a cílům zadavatele.

 

Od roku 2005 až do současnosti pak 103. centrum CIMIC/PSYOPS posílá své specialisty do zahraničních operací s úkoly PSYOPS. Metody využití psychologického působení jsou v dnešní době v podstatě totožné s metodami používanými marketingovými agenturami.

 

V současnosti probíhají jednání o využití PSYOPS při přírodních katastrofách a pohromách. Na území České republiky je středisko PSYOPS schopno své kampaně realizovat v rámci Ministerstva obrany, pomocí Odboru pro komunikaci nebo přes Tiskové oddělení vojenské geografie a polygrafie.

 

Jednotky se v zahraničí mohou podílet na přípravě vysílání na vojenských televizních kanálech provozovaných např. USA. Totéž platí i o rádiu. Co se týče efektivity, je vysílání rádia v porovnání s jinými prvky masové komunikace efektivnější. Např. díky upravenému letadlu C-130 Herkules přestavěnému na létající rádiovou stanici jsou koaliční jednotky schopny vysílat nepřetržitě svůj program i do horských oblastí, a tím ovlivňovat – informovat cílovou skupinu. V případě, kdy je potřeba okamžitá odezva, stále platí přímá komunikace tváří v tvář.

 

Využití Internetu a Mobilních služeb je stále ve stádiu zrodu, protože zavedení technologie do oblasti nasazení je velmi obtížné. Nicméně se dají velmi dobře využít během kampaní v rozvinutých oblastech.

 

Současné technologie, které PSYOPS využívá jsou tištěné prostředky (noviny, letáky, billboardy, a další), televize/audio (rádio, tlampače), internet nebo mobilní služby (SMS, MMS, a další).

Nahoru